Myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig

Iwan Bala – Estheteg Warchodol

Cyfarwyddwr yr Astudiaethau: Yr Athro Lisa Lewis
Goruchwylwyr: Professor Mark Durden
Noddwr: Prifysgol De Cymru

Yn 1999 cyhoeddais lyfr o’r enw‘Certain Welsh Artists; Custodial Aesthetics in Contemporary Welsh Art’ (Seren),ac ynddoceisiais lunio term diffiniolar gyfer artistiaid a oedd yn ymwybodol o’u hunaniaeth Gymreig yn ddiwylliannol, yn wleidyddol ac yn hanesyddol, ac a oedd yn chwilio am ffyrdd o fynegi’r hunaniaeth hon drwy eu gwaith celf. Yn fwy na dim, materionyn ymwneud â 'hunaniaeth’ a roddodd i mi bwrpas ar gyfer ei ysgrifennu, ond ugain mlynedd yn ddiweddarach, mae’n dal i fod yn fater heb ei ddatrys y mae angen ymchwilio ymhellach iddo. Mae’r hyn a olygir wrth artist 'Cymreig’ yn dal i fod yn gwestiwn parhaol. Pa hunaniaeth? Hunaniaeth pwy? Nod yr ymchwil yw ehangu ar thesis cychwynnol’Custodial Aesthetics’ac archwilio sut,ac os, yw’n parhau i fod yn berthnasol ugain mlynedd yn ddiweddarach. Y prif gwestiwn yw; 'A yw ‘Estheteg Warchodol’ yn berthnasol yng Nghymru?’.


Gareth Bonello – Deialogau Diwylliannol Cymreig a Chasi : Hunaniaeth mewn Alawonl

Cyfarwyddwr yr Astudiaethau: Yr Athro Lisa Lewis
Goruchwylwyr: Yr Athro Paul Carr, Dr Rhiannon Williams
Noddwr: Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Prifysgol De Cymru.

Rydw i’n astudio ar gyfer PhD ar gerddoriaeth bryniau Khasia, ardal o Ogledd Ddwyrain India yn nhalaith Meghalaya. Mae’r PhD y rhan o brosiect ymchwil fwy sydd yn edrych ar y cysylltiad rhwng Methodistiaid Calfinaidd Cymru a’r bobol Khasi. Ym 1841 anfonwyd Thomas Jones, cenhadwr cyntaf Cymdeithas Genhadol Gymreig i efengylu ym mryniau Khasia. Dechreuodd perthynas rhwng a ddwy gymuned wnaeth para hyd at 1969, pan adawodd y cenhadon olaf o ganlyniad i annibyniaeth India o’r ymerodraeth Brydeinig. Trwy addasu arddull ‘ymarfer trwy ymchwil’ mi fyddai’n astudio cerddoriaeth draddodiadol yr ardal ac yn archwilio’r perthynas rhwng diwylliant Cymraeg a Khasi, o’r gorffennol hyd heddiw. Fel cerddor ac yn ysgrifennydd gydag ymarfer broffesiynol fyddaf yn cyd-weithio gydag artistiaid o’r gymuned Khasi i gynhyrchu deunydd newydd sydd yn ymateb i fy ymchwil.


Faye Hannah – Datblygu Talent yn Niwydiannau Sgrîn Cymru

Cyfarwyddwr yr Astudiaethau: Yr Athro Ruth McElroy
Goruchwylwyr: Dr Rebecca Williams, Michael Carklin
Noddwr: Prifysgol De Cymru

Mae talent a datblygu talent yn dermau sydd wedi dod yn hollbresennol ar draws y diwydiannau creadigol. Mae’r termau hyn yn berthnasol i drawstoriad eang iawn o’r gweithlu, ac wedi dod yn fwyfwy amlwg i ymchwilwyr a llunwyr polisi dros yr ugain mlynedd diwethaf. Mae’r ymchwil hwn yn archwilio i brosesau datblygu talent diwydiannau’r sgrîn a llafur creadigol yng nghyd-destun Cymru fel cenedl fach. Mae’n canolbwyntio ar effaith datblygiadau polisi ar y diwydiannau creadigol fel sector blaenoriaeth a chyfrannwr allweddol ar gyfer twf economaidd. Yn sylfaenol, mae’n ystyried y broses o gael mynediad i ddiwydiannau sgrîn greadigol Cymru yn ogystal â rôl addysg uwch wrth ddatblygu talent sgrîn greadigol yng Nghymru. Gosodir y profiad Cymreig mewn cyd-destun drwy gymhariaeth â chenedl fach arall yn Ewrop, sef Denmarc. Mae’r astudiaeth yn cynnwys dulliau cymysg, gan gynnwys cyfweliadau ansoddol, dadansoddiad o bolisi sy’n bodoli ac o ddogfennaeth ac ystadegau’r diwydiant, yn ogystal ag ymchwil ethnograffig ac wrth ddesg, er mwyn ffurfio persbectif trionglog diwydiant, addysg a’r gweithlu.


Luke Thomas – Datblygu Strwythur i Gynnal Cerddoriaeth Boblogaidd yng Nghymru: Profiad y Cerddorion

Cyfarwyddwr yr Astudiaethau: Yr Athro Paul Carr
Goruchwylwyr: Dr Robert Smith & Yr Athro Ruth McElroy
Noddwr: Prifysgol De Cymru

Mewn adroddiad ar gyfer y Sefydliad Cerddoriaeth Gymreig (Carr, 2011) nodwyd bod lle i wella’r gefnogaeth i gerddoriaeth boblogaidd gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Mae cyfranogwyr y diwydiant Cymreig yn rhoi’r argraff eu bod yn cyrraedd plateau yn eu gyrfa ac yna’n newid gyrfa neu symud allan o Gymru. Yn fwy diweddar, awgrymwyd mewn rhestr ddymuniad gan arbenigwyr o’r diwydiant cerddoriaeth (e.e. John Rostron ac Adam Walton) bod angen gwell ymgysylltiad rhwng Llywodraeth Cymru â’r sector cerddoriaeth boblogaidd, ynghyd â gwell cefnogaeth a hyfforddiant ar lawr gwlad, er mwyn sicrhau ffyniant cerddoriaeth boblogaidd Gymreig. Trwy gyfrwng cyfres o astudiaethau achos, mae’r ymchwil hwn yn archwilio sut mae gwneuthurwyr polisi Cymreig wedi gwerthuso cerddoriaeth boblogaidd ac yn y pen draw, sut mae mentrau sydd wedi datblygu o ganlyniad i hynny wedi dylanwadu ar yrfaoedd cerddorion poblogaidd yng Nghymru.


Richard Chua Formulating a conceptual framework for establishing an academic programme related to entertainment arts – A case study of the first entertainment arts diploma programme in Malaysia. (PhD by Portfolio)                                                                                                                                                                                              Cyfarwyddwr yr Astudiaethau: Yr Athro Paul Carr                                                                                                                    Goruchwylwyr: Inga Burows, Dr Hilary Ramsden 

Performing arts students find it difficult to enter employment into the entertainment scene in Malaysia, which led to the establishing of an academic programme called the diploma in entertainment arts in a private university in Malaysia in 2011. 5 years on, a critical evaluation and analysis of the programme is necessary, from which, in its 3 distinctive project components within the academic programme, a conceptual framework could be formulated to assist institutes of higher learning in their consideration of establishing an academic programme in/related to entertainment arts.


Jeanette D’Arcy                                                                                                                                                                Goruchwylwyr: Dr Márta Minier, Dr Rachel Grainger


Chris Inglis – To What Extent Does The Genre Of Electro Swing Resurrect, Remix And Recontextualise The Past?                                                                                                                                                                                                      Cyfarwyddwr yr Astudiaethau: Yr Athro Paul Carr                                                                                                                    Goruchwylwyr: Dr Rob Smith

My PhD is on the development of the electro swing genre, a fairly recent style within popular music, which has shown a considerable level of increasing popularity across Europe over the last 10 or so years. This style, as the name suggests, combines the two existing styles of swing (or jazz or any style considered ‘vintage’ in a much broader sense), and electronic dance music. As far as this subject is considered academically, little attention has been paid to its roots, evolution, or its place in global cultural landscapes. Therefore, I plan on investigating the genre through a number of different ways of critical engagement, and to present a comprehensive account of this new and significant area of popular music.


Sean Tuan JohnUglyism: Towards a new critical framework in the contemporary arts and dance.                      Cyfarwyddwr yr Astudiaethau: Yr Athro Lisa Lewis                                                                                                                Goruchwylwyr: Dr Jodie Allinson

My practice as research PhD investigates the historical, philosophical and social contexts of dance and whether by constructing an 'uglyist’ framework we may be able to initiate new discourses on the form, which can question and illuminate both the aesthetical and conceptual frameworks within which dance operates. By the examination of theories of the grotesque, the transgressive and the carnivalesque and the re- alignment of these conceptual frameworks into the allied arts of cinema, visual arts and theatre, through this I have sought to re-evaluate contemporary dance’s relationship to these specific developments and question why the history and analysis of dance has consistently avoided and ignored the topic of the ugly. Though explicitly dance has been historically aligned with radical and excessive movements and developments in other associated art forms, the central problematic for dance remains and resides in the foregrounding of the body and, in particular, the dancer’s body which paradoxically seems to limit the possibilities to explore alternative discourses and practices that embrace or embed 'uglyist’ agendas.


Denis Cryer-Lennon Breathing through the text: Investigating the Role of Breathing Work in Anglophone Shakespearean Traditions of Acting, from the 1960’s onwards.                                                                                  Cyfarwyddwr yr Astudiaethau: Michael Carklin                                                                                                                          Goruchwylwyr: Dr Márta Minier, Dr Jesse Schwenk