Postponed: Cymuned a Hunaniaeth mewn cerddoriaeth fyrfyfyr

18-03-2020 at 3pm to 5pm

Lleoliad: CA B403, ATriuM, Prifysgol de Cymru, Caerdydd

Gynulleidfa: Public

Ymuno

Ychwanegu at y calendr

POSTPONED 
We are sorry to announce that we have postponed the seminar in accordance with current public health advice. We will update this page with new dates as soon as we can.


Byrfyfyrio: beth yw ei werth?

Mae’r amser wedi cyrraedd ar gyfer proses byrfyfyrio ac, yn ystod y blynyddoedd diwethaf, bu twf esbonyddol mewn diddordeb byrfyfyrio ledled y byd. Bellach cydnabyddir byrfyfyrio nid yn unig fel nodwedd ddiffiniol o jazz, ond fel proses hygyrch, unigryw, ddigymell, cymdeithasol a chreadigol a all hwyluso cydweithredu rhwng llawer o genres cerddorol ac ar draws disgyblaethau. Bydd y cyflwyniad hwn yn tynnu sylw at sut y gellir defnyddio gwaith byrfyfyrio fel dull cyfoes o ymgysylltu creadigol mewn cyd-destunau addysgol, therapiwtig ac artistig a all hwyluso datblygiad cerddoroldeb a chreadigrwydd. Mae'r papur hwn yn nodi fframwaith, wedi'i seilio ar ganfyddiadau seicolegol, ar gyfer deall gwaith byrfyfyrio fel gallu cyffredinol ac ymddygiad cymdeithasol yn y bôn, gyda goblygiadau i addysg, ymarfer artistig cyfoes, therapi a seicoleg ymddygiad cymdeithasol. Wrth geisio cynnig rhai nodweddion diffiniol, ystyrir hefyd nifer o baradocsau a phroblemau. Bydd y cyflwyniad yn tynnu sylw at rai problemau gyda'r term byrfyfyrio - a ellir ei ddiffinio? Beth ydyw? A yw byrfyfyrio a chyfansoddiad yn ddeuoliaeth ffug?

Amlinellir nifer o brosiectau ymchwil sy'n ymchwilio i nodweddion sylfaenol byrfyfyrio. Trafodir beirniadaeth cerddorion o’u gwaith byrfyfyrio eu hunain a gwneir cysylltiadau allweddol â therapi addysg gerddoriaeth. Cyflwynir model ar gyfer y broses o ddewis y mae unigolion yn ei wneud wrth fyrfyfyrio, gydag enghreifftiau'n cael eu darparu i ddangos sut mae'r model yn gweithredu. Mae'r cyflwyniad hefyd yn amlinellu set gynhwysfawr o opsiynau y gall plant, neu unrhyw fyfyriwr, eu cymryd yn ystod cydweithrediad cerddorol i ganiatáu i grŵp gynhyrchu cerddoriaeth. Mae gan y ffordd hon o gysyniadu byrfyfyrio ddefnyddioldeb ar draws pob math o gerddoriaeth ac ar draws gwahanol ffurfiau ar gelf. Mae hefyd yn cynnig her lai brawychus i’r byrfyfyriwr sy’n ddechreuwr, a ffordd bosibl o amgylch ‘rhwystr’ i ymarferwyr creadigol. Trafodir y goblygiadau mewn perthynas â materion cymdeithasol ehangach a newid diwylliannol.

Raymond MacDonald

Prifysgol Caeredin, Yr Alban 

Mae Raymond MacDonald  yn Athro Seicoleg a Cherddoriaeth Fyrfyfyr ym Mhrifysgol Caeredin. Mae ei ymchwil barhaus yn canolbwyntio ar faterion yn ymwneud â gwaith byrfyfyr, cyfathrebu cerddorol, iechyd a llesiant cerddoriaeth, addysg cerddoriaeth a hunaniaethau cerddorol. Mae'n astudio prosesau a chanlyniadau cyfranogiad cerddoriaeth a gwrando ar gerddoriaeth ac mae ganddo ddiddordeb arbennig mewn creadigrwydd cydweithredol. Mae ei waith yn cael ei lywio gan olwg ar fyrfyfyrio fel proses gymdeithasol, gydweithredol ac unigryw greadigol sy'n darparu cyfleoedd i ddatblygu ffyrdd newydd o weithio'n gerddorol. Cyhoeddodd dros 70 o bapurau a adolygwyd gan gymheiriaid ac mae wedi cyd-olygu pum testun, Musical Identities (2002) a Musical Communication (2005), Musical Imaginations (2012) a Music Health & Wellbeing (2012), The Handbook of Musical Identities (2017). Roedd yn olygydd y cyfnodolyn Psychology of Music rhwng 2006 a 2012 ac roedd yn Bennaeth yr Ysgol Gerdd ym Mhrifysgol Caeredin rhwng 2013 a 2016. Mae hefyd yn sacsoffonydd a chyfansoddwr ac mae wedi rhyddhau dros 60 CD a theithio a darlledu ledled y byd.


Cymuned a Byrfyfyrio

Pan ddaw grŵp o bobl ynghyd i fyrfyfyrio cerddoriaeth am y tro cyntaf gyda'i gilydd, beth sy'n digwydd mewn gwirionedd? Beth yw rheolau a moesau perfformiadau o'r fath. Ydyn nhw erioed wedi clywed ei gilydd yn chwarae gyda'i gilydd? Os felly pa wahaniaeth y mae'n ei wneud i'r canlyniadau o ran allbwn sonig (y gerddoriaeth) a chyfathrebu ymhlith cerddorion a'r gynulleidfa. Ar y llaw arall, beth am gymunedau o gerddorion sy'n byrfyfyrio gyda'i gilydd yn aml, hyd yn oed yn rheolaidd. Sut maen nhw'n cadw'r gerddoriaeth yn ffres ac yn fyrfyfyr? Sut maen nhw'n trafod eu perthnasoedd newidiol? Pa effaith y mae byrfyfyrio gyda'n gilydd yn ei chael yn rheolaidd ar berthnasoedd rhyngbersonol; sut mae'n effeithio ar ymddiriedaeth, cyfeillgarwch, hunan-barch ac unrhyw ymdeimlad o berthyn mewn cymuned gerddorol. Wrth ateb rhai o’r cwestiynau hyn, byddaf yn tynnu ar ddata o fy ymchwil PhD gyda Wonderbrass, ond yn edrych ar brofiadau cerddorion yn yr olygfa New Berlin Silence (echtzeitmusik) ac o wrandawyr yn llyfr John Corbett, A Listeners Guide to Free Improvisation. Rwy'n edrych yn bennaf ar ffyrdd y mae pobl yn mynegi hunaniaeth bersonol ac ymdeimlad o gymuned - i rai mae'r rhain yn ymddangos fel gwrthgyferbyniadau ond efallai nad ydyn nhw felly - trwy gerddoriaeth fyrfyfyr. Mae Rob Smith yn Uwch Ddarlithydd ac Arweinydd Cwrs yn y Celfyddydau Perfformio yng Nghyfadran y Diwydiannau Creadigol ym Mhrifysgol De Cymru. Ar wahân i fod yn gyfarwyddwr cerdd Wonderbrass mae hefyd yn cyfansoddi, yn byrfyfyrio ac yn perfformio cerddoriaeth ledled y DU, Ewrop ac, weithiau, UDA. Mae hefyd wedi cydweithredu'n greadigol â cherddorion o Gambia, De Affrica a De India. Mae'n un o sylfaenwyr Cerdd Gymunedol Cymru.

Dilynir y Seminar gan berfformiad o gerddoriaeth fyrfyfyr i fyny'r grisiau yn nhafarn y Flute and Tankard ar Windsor Place, Caerdydd CF10 3BX fel rhan o noson gerddoriaeth fyrfyfyr fisol o'r enw Banshee Therapy Session a drefnir ac a redir gan Joe Northwood ac Aeddan Williams. (8.45pm - 11.00pm).