Practice through Research: The Terrifying Miracle of Recorded Sound

08-11-2019 at 5.30pm

Location: ATRiuM, CA B403, University of South Wales, Cardiff, CF24 2FN

Audience: Public

Sign up:

Add to calendar

Scroll down for English

Y Wyrth Ddychrynllyd o Sain wedi'i Recordio!

Fe'ch gwahoddir i fynychu lansiad arbrawf ymchwil a cherddoriaeth mewn tair rhan: arddangosiad o gerflun cerddorol rhyngweithiol o'r enw SCI FI HI FI gan Matt Brennan; dangosiad ffilm fer o The Cost Of Music wedi'i gyfarwyddo gan Graeme O'Hara; a lansiad llyfr Decomposed: A Political Ecology of Music gan Kyle Devine.

Mae “The Terrifying Miracle of Recorded Sound” yn archwilio sut mae cost gwrando ar recordiau wedi newid dros y ganrif ddiwethaf: er nad yw cost economaidd gwrando ar eich dewis o gerddoriaeth wedi'i recordio erioed wedi bod yn is, ni fu'r gost amgylcheddol erioed yn uwch.

Bywgraffiadau siaradwyr:

Mae Matt Brennan yn Ddarllenydd mewn Cerddoriaeth Boblogaidd ym Mhrifysgol Glasgow, lle mae'n Gyfarwyddwr y Grŵp Ymchwil Diwydiannau Cerddoriaeth Rhyngddisgyblaethol (IMIRGe) ac yn Gynullydd y radd MSc Diwydiannau Cerddoriaeth. Enwyd ei lyfr When Genres Collide (Bloomsbury) yn un o “Hoff Lyfrau Cerddoriaeth 2017” Pitchfork.  Mae'n creu cerddoriaeth o dan y ffugenw Citizen Bravo.

Gwneuthurwr ffilmiau yw Graeme O’Hara sydd wedi’i leoli yng Nghaeredin. Gan weithio am bron i ddegawd mae wedi cynhyrchu ffilmiau sy'n ymdrin ag ystod eang o genres o siorts naratif i fideos cerddoriaeth (Belle a Sebastian, Deacon Blue, Jo Mango), yn ogystal â chreu elfennau wedi'u hanimeiddio ar gyfer cynyrchiadau theatrig byw. The Cost of Music yw ei raglen ddogfen gyntaf.

Mae Kyle Devine yn Bennaeth Ymchwil ac Athro Cyswllt yn Adran Cerddoleg Prifysgol Oslo. Mae ei gyhoeddiadau yn cynnwys Decomposed: The Political Ecology of Music (MIT Press 2019) a Audible Infrastructures: Music, Sound, Media (Gwasg Prifysgol Rhydychen 2020).

 The Terrifying Miracle of Recorded Sound!

You are invited to attend the launch of a music + research experiment in three parts: a demonstration of an interactive musical sculpture known as the SCI★FI★HI★FI by Matt Brennan; a short film screening of The Cost Of Music directed by Graeme O'Hara; and a book launch of Decomposed: A Political Ecology of Music by Kyle Devine.

“The Terrifying Miracle of Recorded Sound” explores how the cost of listening to records has changed over the past century: while the economic cost of listening to one’s choice of recorded music has never been lower, the environmental cost has never been higher.

Speaker biographies:

Matt Brennan is Reader in Popular Music at the University of Glasgow, where he is Director of the Interdisciplinary Music Industries Research Group (IMIRGe) and Convenor of the MSc Music Industries degree. His book When Genres Collide (Bloomsbury) was named as one of Pitchfork’s “Favourite Music Books of 2017.” He makes music under the pseudonym Citizen Bravo.

Graeme O’Hara is a filmmaker based in Edinburgh. Working for almost a decade he has produced films covering a broad range of genres from narrative shorts to music videos (Belle and Sebastian, Deacon Blue, Jo Mango), as well as creating animated elements for live theatrical productions. The Cost of Music is his first documentary.

Kyle Devine is Head of Research and Associate Professor in the Department of Musicology at the University of Oslo. His publications include Decomposed: The Political Ecology of Music (MIT Press 2019) and Audible Infrastructures: Music, Sound, Media (Oxford University Press 2020).